تحقیق درباره اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئه

تحقیق درباره اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئهتحقیق درباره اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئه|50662381|suq|
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق درباره اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئه

توضیحات


تحقیق درباره اقدامات آمريكا عليه نيكاراگوئه در 63 صفحه در قالب Word


بخشی از متن:


مقدمه


ديوان بين المللي دادگستري اصلي ترين ركن قضايي سازمان ملل متحد است. خود اين سازمان در واقع يك سيستم است كه براي تضمين امنيت و رسيدن به صلح دائمي ايجاد شد.


در جامعه داخلي به واسطه قدمت و وجود حافظه تاريخي و اشتراكات متعدد ، مجموعه اي آرمان و ارزشهاي جمعي وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشي از اين ارزش و آرمانها و آمالهاست. اين اشتراكات و باورها و علائق جمعي را community يا گماين شافت مي گويند. و نهادها و سيستمهايي كه براي دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گويند كه همان society مي باشد. در نظام داخلي از آرمان قدرت بوجود مي آيد ولي در نظام بين المللي قدرتها سعي مي كنند آرمان را پديد آورند. در جامعه بين المللي اول International society بوجود آمد و بعد سعي كردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهاي بنيادين و عمومي هستند. سازمان ملل متحد به عنوان يك سيستم ايجاد شد كه امنيت را تضمين كند و بعد به سوي تأمين هميشگي صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي ديگر شروع كردند به مطرح كردن يك سري ارزشهاي بنيادين. و به تدريج اين ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بين المللي در ابتدا متشكل از اجتماع دولتها بود كه اين د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاكم بودند و در اين جامعه بين المللي همه چيز منوط به اراده اين دولتها بود و تمام منابع حقوق بين الملل نيز از اراده دولتها ناشي مي شد. اما بتدريج و با گذشت زمان خود همين دولتها به عنوان قدرتهاي موجود در جامعه بين المللي تحت تاثير تحولات سياسي و اجتماعي در درون كشورها يشان و در كل جامعهء بين المللي شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلاميه هايي كه متضمن دسته اي از ارزشها بود نظير ميثاقين حقوق بشر و اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه 1970؛ اعلاميه هزاره .... با صدور اين قطعنامه ها و تلاش براي آموزش و ترويج و اجراي ارزشهاي نهفته در آنها، بتدريج در جامعه بين المللي يك توافقي كلي بر روي پاره اي از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلي تمام اين ارزشها دو نرم بينادين صلح و بشريت است. با پيدايش و قوام يافتن اين ارزشها، در جامعه بين المللي يك فضاي تنفسي جديدي ايجاد شد كه دولتها در اين فضا مي بايستي فعاليت نمايند و با هم تعامل داشته باشند. فضايي كه بر مبناي احترام به دو نرم بنيادين صلح و بشريت قرار داشت. در اين جامعه بين المللي اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهاي بنيادين برخورد كرد و متوقف شد و از اينجا بود كه بر اراده دولتها حد ايجاد شد. در واقع نهادهاي بين المللي به عنوان International society موجد ارزشهاي بين اللملي International community شدند. ديوان بين المللي دادگستري نيز بخشي از سيستم سازمان ملل است و آن نيز بايد به عنوان يك بازيگر بين المللي به تحولات روي داده در ساختار سياسي اجتماعي جامعه بين المللي و برتري يافتن برخي از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است كه حكم مي كند چگونه رفتار كنيم. در ارزشهاي آزادي ، برابري، همبستگي، مداراو احترام به طبيعت وجود مردم و ملت است كه موج مي زند نه قدرت دولت. براي نهادين شدن ارزشها نيازمند ابزار و آيين هستيم و ديوان خودش يكي از اين ابزارها است. كار ديوان است كه بگويد محتواي نرم افزايش پيدا كرده است ديوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام مي دهد.مطالب دیگر:
شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تهرانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورامینشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رباط کریمشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایجرودشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خدابندهشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان طارمشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زنجانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دامغانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمسارشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنانشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهرودشیپ فایل روستاهای استان بوشهرشیپ فایل روستاهای استان اردبیلشیپ فایل روستاهای استان البرزشیپ فایل روستاهای استان اصفهانشیپ فایل روستاهای استان فارسشیپ فایل روستاهای استان قزوینشیپ فایل روستاهای استان قمشیپ فایل روستاهای استان گیلانتحقیق بررسی اختلال لجبازی و نافرمانی مقابله ای در کودکانشیپ فایل روستاهای استان گلستانتحقیق بررسی اثرات روانی طلاق بر روی کودکانشیپ فایل روستاهای استان همدانشیپ فایل روستاهای استان هرمزگان